Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Color Match NEONAIL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Color Match NEONAIL (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem wszelkich danych, w tym danych osobowych przetwarzanych za pomocą Aplikacji jest spółka Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań, NIP 9721241158 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000437232 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego wszelkich danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi wszelkich danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas instalacji Aplikacji na urządzeniu końcowym.
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do generowania statystyk i raportów zbiorczych do użytku wewnętrznego, na podstawie których Administrator będzie mógł zweryfikować sposób poruszania się Użytkowników po Aplikacji. Te statystyki i raporty zbiorcze nie będą zawierać żadnych informacji, które mogłyby Cię osobiście zidentyfikować.
 6. Za pomocą Aplikacji, Użytkownik będzie miał możliwość wirtualnego przymierzenia wybranego koloru lakieru do paznokci, oferowanego przez Administratora do swojej dłoni. W tym celu Aplikacja będzie wykorzystywać aparat oraz aplikację do obsługi aparatu, zainstalowaną w urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych osobowych, w tym do tworzenia konta użytkownika.
 8. Użytkownik instalując Aplikację na swoim urządzeniu oraz korzystając z niej, akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera za pomocą Aplikacji żadnych danych osobowych Użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik oraz dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Dane zbierane automatycznie, są zbierane za pomocą plików cookies. Pliki cookie są używane w większości aplikacji mobilnych, dostepnych w Polsce. Pliki cookies, są to pliki tekstowe z unikalnym numerem identyfikacyjnym, które są przesyłane z Aplikajci na dysk twardy urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik. Pliki cookie służą wyłącznie do identyfikacji wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia mobilnego, ale nie zapisują żadnych danych osobowych o Uzytkowniku, takich jak: imię i nazwisko czy adres. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawięń swojego urządzenia mabilnego, w taki sposób aby urządzenie mobilne Uzytkownika akceptowało lub też odrzucało pliki cookie lub po prostu powiadamiały Użytkownika za każdym razem, gdy plik cookie jest ustawiony przez Aplikację. Obecnie, w Aplikacji stosujemy pliki cookies służące do mierzenia statystyk ruchu na naszej Aplikacji, oraz możliwość dokonania wyboru określonego produktu I dodania go do koszyka zakupowego w sklepie www.neonail.pl.
 5. Stosowany mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń mobilnych Użytkownika, W szczególności ta droga nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia mobilnego Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 6. Użytkownicy maja możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia mobilnego, za pomocą zmiany ustawień swojego urządzenia mobilnego. Jednakże w tym przypadku, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.

§ 3. Dane zbierane w celu umożliwienia dodania wybranego produktu do koszyka zakupowego w sklepie www.neonail.pl

 1. Za pomocą Aplikacji, Administrator umożliwia dodanie wybranego przez Użytkownika produktu do koszyka zakupowego. W przypadku skorzystania z takiej funkcjonalności, Administrator za pomocą zainstalowanych w Aplikacji plików cookies, Aplikacja zapamięta wybrany przez Użytkownika produkt i przeniesie dokonany wybór bezpośrednio do sklepu internetowego Administratora, dostępnego pod adresem www.neonail.pl, w celu umożliwienia dokonania transakcji zakupu.
 2. Przetwarzanie wszelkich danych za pomocą sklepu internetowego www.neonail.pl, następuje na warunkach określonych w Polityce prywatności dla sklepu internetowego www.neonail.pl, udostępnionej w lokalizacji: https://www.neonail.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszystkie dane Użytkowników z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie zebranych danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Administrator ma prawo udostępniania zebranych danych dotyczących Użytkownika: swoim spółkom zależnym; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. Dane kontaktowe do Administratora

 1. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkowników, zebranych za pomocą Aplikacji, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
  1. przesyłki listowej skierowanej na adres siedziby Administrator (adres siedziby został wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności);
  2. korespondencji mailowej, przesłanej na adres poczty elektronicznej pod adresem gdpr@cosmogroup.pl